Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за полване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства
Начална дата
Крайна дата
PRINT
Показатели

Таблици
Проценти
Обеми